Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IMAGING PEOPLE
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 17197835

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producties en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Imaging People;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Imaging People en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Imaging People;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Imaging People niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Imaging People is bevestigd;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Imaging People desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, afmetingen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Imaging People niet;
2.3. Imaging People stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Imaging People bepaalt deze uren in alle redelijkheid, echter deze zijn bij benadering;
2.4. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Imaging People gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, welke aanknopen bij in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Imaging People de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Imaging People en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Imaging People bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertermijn c.q. levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen;
3.3. Een productie/presentatie/sessie wordt opgenomen zoals is overeengekomen. De inhoud van de productie/presentatie/ sessie is bij benadering tijdens de acceptatie medegedeeld maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Imaging People behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de regie van de productie/presentatie/sessie. Imaging People bepaalt de wijze waarop een productie/presentatie/sessie wordt vormgegeven en uitgevoerd;
3.4. Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering, opnametijden en montage. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte;

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Imaging People in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Imaging People gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
4.3. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Imaging People gebruikelijk gehanteerde vergoeding – naar redelijkheid en billijkheid nader te bepalen – van toepassing;

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.3. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Imaging People alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.4. Alle door Imaging People gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
5.6. Geen enkel gebruik van fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Imaging People nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan;

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie/presentatie/sessie, zijn alle door Imaging People ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Imaging People ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Imaging People dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Imaging People kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Imaging People tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Imaging People niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van uitvoering/aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;
7.3. Digitale bestanden met fotografische werken worden in overleg tussen partijen geleverd en zijn vanaf moment van verzending voor risico van de wederpartij;

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Imaging People zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;
8.2. Imaging People is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Imaging People;
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Imaging People aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Imaging People worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Imaging People zijn verstrekt, heeft Imaging People het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Imaging People de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
8.5. Bij openbaarmaking van een fotografisch werk van Imaging People, dient de wederpartij terstond en zonder kostenrekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Imaging People te verstrekken;

Artikel 9. RECLAME

9.1. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken/montage/productie een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken/montage/productie voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Imaging People op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Imaging People;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Imaging People (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Imaging People door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de zaken/montage/productie zijn verricht;
9.2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Imaging People gegrond wordt bevonden, zal Imaging People naar zijn keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
9.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
9.4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. KEURING

De producties worden voor de aflevering door Imaging People gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de producties voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Imaging People vastgesteld;

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. Imaging People is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de hem toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeen-komstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Imaging People passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Imaging People aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of producties en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
12.2. Imaging People is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Imaging People voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Imaging People te leveren. Hij is eveneens verplicht Imaging People op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Imaging People om dit pandrecht tot stand te brengen;
12.4. Het auteursrecht op fotografische werken berust bij Imaging People. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Imaging People een vergoeding toe ter hoogte van drie maal de gebruikelijk gehanteerde vergoeding;
12.5. Tijdens een publicatie van een fotografisch werk van Imaging People dient de naam van Imaging People duidelijk te worden vermeld;

Artikel 12 a ZICHTZENDINGEN

12a.1. Zichtzendingen blijven eigendom van Imaging People en dienen door de wederpartij binnen 10 dagen na ontvangst te worden geretourneerd;
12a.2. In geval dat zichtzendingen langer worden behouden door de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden de onderliggende schade te vergoeden;
12a.3. De wederpartij zal geen duplicaat vervaardigen van de zichtdragers, in welke vorm dan ook;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Imaging People is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele (schade)vergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Imaging People of leidinggevende ondergeschikten;
13.2. Imaging People is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3. Imaging People aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens zijn verstrekte adviezen;

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Imaging People, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Imaging People kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Imaging People ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
14.2. Overmacht geeft Imaging People het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 15. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Imaging People of zijn bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
15.2. Imaging People behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Imaging People ter zake rechthebbende is;
15.3. Een Imaging People productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Imaging People;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Imaging People is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Imaging People moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Imaging People is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Imaging People gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.